fbpx

Poznaj oferowany test ELISA i ELISA Kit

Elisa kitELISA to popularny rodzaj testu stosowanego w biochemii analitycznej typu „wet-lab”, wykorzystujący technikę immunoenzymatyczną fazy stałej (EIA) w celu wykrycia obecności substancji, zwykle antygenu, w ciekłej próbce lub w preparacie mokrym.

Czym jest test ELISA? (test immunosorpcyjny)

Test immunosorpcyjny (w skrócie ELISA) stosuje się w celu identyfikacji peptydów, białek, przeciwciał i hormonów.

Technika ta występuje również pod nazwą testu immunoenzymatycznego (EIA).

ELISA znajduje zastosowanie w dziedzinie biotechnologii i medycyny jako narzędzie diagnostyczne.

Głównie przeciwciała i reakcje barwne wykorzystuje się do identyfikacji badanych substancji.

Technika ta bywa również przydatna do pomiaru stężeń antygenów i przeciwciał

Krótka historia powstania i rozwoju metody

Przed pojawieniem się testu ELISA stosowano radioimmunotest wykorzystujący radioaktywnie znakowane antygeny i przeciwciała.

Radioaktywność służyła jako sygnał odbiorczy wskazujący na obecność specyficznego przeciwciała bądź antygenu.

Jako że radioimmunotest niósł w sobie istotne ryzyko zdrowotne dla badaczy, poszukiwano metod alternatywnych.

W latach 60 XX wieku proces sprzęgania z enzymami opracowały dwa różne zespoły pod kierunkiem Stratis Avrameasa oraz G. B. Pierce’a.

W tym samym czasie Wide i Jerker Porath opublikowali technikę przygotowania immunosorbentu.

Niezależne prace naukowe opublikowane w 1971 r. przez Petera Perlmanna oraz Evę Engvall z Uniwersytetu Sztokholmskiego w Szwecji oraz przez Holendrów Antona Schuursa i Bauke van Weemena przedstawiały wiedzę, która posłużyła do opracowania testu ELISA.

Konwencjonalna forma metody ELISA wykorzystuje znaczniki i substraty chromogenne w celu wywołania reakcji zmiany barwy wskazującej na obecność specyficznego antygenu lub analitu.

Nowsze odmiany tego testu opierają się na znacznikach fluorogennych, elektrochemiluminescencyjnych oraz produktach ilościowego PCR celem uzyskania sygnałów ilościowych.

Przewaga zaawansowanych znaczników manifestuje się możliwością pomiaru wielu analitów w pojedynczym teście lub w cyklu testów (multipleksowanie) oraz wyższą czułością (specyficzność i czułość).

W praktyce nowsze testy wykorzystują znaczniki w większości przypadków nie będące enzymami, jakkolwiek zasady działania tych testów są podobne.

Dlatego testy te zalicza się do wspólnej grupy technik ELISA.

Zasady działania testu ELISA

Test ELISA działa na drodze sprzęgania przeciwciała lub antygenu z enzymem testowym.

Test ten opiera się na połączonych właściwościach specyficzności przeciwciała oraz czułości enzymów testowych, aby przede wszystkim wykryć antygeny przy użyciu przeciwciała testowego bądź wykryć przeciwciała przy pomocy antygenów testowych.

Czułość oraz precyzję tego testu wzmacnia pokrycie płytki przeciwciałami o wysokim powinowactwie.

Protokół testu ELISA

Instrukcje Użytkownika do naszych zestawów testów ELISA występują bądź pod linkami do naszych arkuszy danych online, bądź są dostępne na życzenie.

Dokumenty te zawierają informacje dotyczące zasady działania testu, kompletny wykaz elementów zestawu oraz szczegółowy protokół wykonania.

Intuicyjny protokół oraz szczegółowe instrukcje to doskonałe rozwiązanie dla tych, którzy w ograniczonym stopniu znają metodę ELISA oraz dla tych, którzy doskonale opanowali tę technikę, lecz ciąży na nich deficyt czasu.

Wgląd do kart charakterystyki MSDS dotyczących naszych produktów można również otrzymać na indywidualną prośbę.

Istnieje wiele firm i producentów zestawów do testu ELISA oferujących szeroki wachlarz oznaczeń.

Jakkolwiek nasze testy wyróżniają się w tej grupie wysokiej jakości komponentami oraz odczynnikami.

Ceny zestawów ELISA kit

ImmunoGen Polska jako dystrybutor najwyższej klasy odczynników laboratoryjnych i DMSO sprzedaje w cenach przyjaznych budżetom Twojego laboratorium

Jako doświadczony dystrybutor i partner wielu grantów naukowych, staramy się optymalizować koszty naszych produktów.

Wiemy, że liczy się jak najwyższa jakość w jak najniższej cenie

W przypadku jednorazowego zakupu 5 produktów - transport gratis

Wprowadzenie do metody testu ELISA

Test immunosorpcyjny, również znany pod postacią skrótowca ELISA, stworzono w latach 70 XX wieku.

Ten popularny test laboratoryjny mierzy stężenie analitu, którym zazwyczaj są przeciwciała lub antygeny w danym roztworze.

Test ELISA umożliwia uzyskanie wyników pomiarów ilościowych, co odróżnia go od innych podobnego typu oznaczeń.

Test ELISA w jego podstawowej formie zaczyna się etapem opłaszczania.

Na tym etapie płytkę polistyrenową pokrywa się roztworem zawierającym albo przeciwciała, albo antygeny.

Następnie ciecz tę wylewa się, a płytkę płucze.

Kolejnym krokiem jest etap blokowania.

Na tym etapie przy pomocy r-ru na bazie białka, odmiennego od pierwszego r-ru, pokrywa się niezwiązane miejsca na płytce.

Ponownie usuwa się ciecz, a płytkę płucze.

Na etapie detekcji sprzężony z enzymem antygen bądź sprzężone z enzymem przeciwciało wiąże się z oznaczanym (docelowym) przeciwciałem lub antygenem.

Następnie płytkę suszy się i ponownie płucze.

Następnie substrat umieszcza się na płytce, po czym dokonuje się pomiaru sygnału wysyłanego przez reakcję enzymu z substratem.

Istnieją cztery różne typy testów ELISA:

  • Bezpośredni: Metoda ta jest najszybsza i obejmuje mniejszą liczbę etapów. Również jest ona obarczona mniejszym błędem.

  • Pośredni: To metoda o zwiększonej czułości i mniejszym koszcie, gdyż wymaga mniejszej liczby znakowanych przeciwciał.

  • ELISA typu kanapka: W tej metodzie występuje więcej etapów, jakkolwiek wyniki są wysoce specyficzne.

  • ELISA kompetycyjna lub inhibicyjna: Metody tej zwykle używa się wówczas, gdy dostępne jest tylko jedno przeciwciało lub gdy analit jest niewielki.

 

Ponadto oprócz różnych metod przeprowadzania testu ELISA istnieją również różne metody detekcji: bezpośrednia i pośrednia.

Wyniki testu ELISA mogą być ilościowe, jakościowe lub półilościowe.

Zwykle wyniki te nanosi się na wykres w celu porównania ich z innymi wynikami i wyciągnięcia ostatecznych wniosków z większą dozą obiektywizmu.

Wyniki ilościowe odczytuje się w odniesieniu do krzywej kalibracyjnej.

Wyniki jakościowe zwyczajnie odpowiadają TAK lub NIE na pytanie, czy antygen jest obecny w badanej próbce.

Wyniki półilościowe porównuje się na względnych poziomach.

Test ten jest jednym z najbardziej czułych obecnie dostępnych na rynku immunotestów.

Czułość ta zależy od specyfiki reakcji antygen-przeciwciało.

W celu poprawy jakości odczytu wyników do mieszaniny reakcyjnej laborant może dodać substrat o wzmocnionym sygnale reakcji, np. opartej na zjawiskach chemiluminescencji bądź fluorescencji.

 Przewodnik ELISA